bubbles-g

OBORD d.o.o., 10 020 Zagreb, Trumbićeva 6, HR-AB-01-080368884,
OIB 38896786699, tel: 01 6622 333, skole@obord.hr

OPĆI UVJETI PUTOVANJA I UPUTE
Uvodna napomena:

Ove upute i uvjeti putovanja i kupnje turističkih aranžmana, sastavni su dio Ugovora koji su sklopljeni između poduzeća OBORD d.o.o. i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman, izlet, ekskurziju ili program terenske nastave.

1. PRIJAVE I UGOVARANJE - Prijave za putovanje primaju se u poslovnici OBORD-a, telefonom, e-mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije. Potpisivanjem ugovora naručitelj/putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezeravcije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi), a razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno.
2. CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA - Cijena aranžmana je fiksna prema programu, odn. Ugovoru, a uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu, odn. ponudi putovanja i nalazi se u sekciji „u cijenu uključeno“. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana ili su označene kao fakultativne i putnik ih posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana.
3. PRAVO NA POVIŠENJE CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVIŠENJA CIJENE – OBORD d.o.o. ima pravo na povišenje ugovorene cijene najkasnije do 10 dana prije početka putovanja ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije znao ni mogao znati. OBORD d.o.o. može o promjeni cijene putnika izvijestiti pisano ili usmeno. Ugovaratelj putovanja ili putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu cijenu i to najkasnije u roku 48 sati od primljene pismene/usmene obavijesti. Ne otkaže li u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10%, putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete.
4. POPUSTI ZA DJECU I DRUGE POGODNOSTI - Za sve turističke aranžmane, izlete, ekskurzije i terenske nastave gdje su putnici prvenstveno i većinski djeca cijena se izračunava uz prethodno uračunate eventualne pogodnosti za odrasle osobe u pratnji djece, a OBORD d.o.o. naručitelja putovanja/ugovaratelja putovanja o tome informira pri ugovaranju. Na upit ugovaratelja OBORD d.o.o. će odobriti popust od 99,99% na ukupni iznos putovanja za minimalno svakog 30 putnika, a maksimalno za svakog 20 putnika, a sve prema dogovoru s ugovarateljem. Za sve turističke aranžmane, izlete, terenske nastave i ekskurzije gdje su putnici djeca cijena se izračunava uz prethodno uračunat popust za djecu.
5. PUTNA DOKUMENTACIJA - Za sve turističke aranžmane i terenske nastave gdje su putnici prvenstveno i većinom djeca ugovaratelj putovanja popis putnika (djece i odraslih osoba), a po potrebi i druge dokumente, dostavit će OBORD-u najkasnije 3 dana prije početka ugovorenog putovanja.
6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA - Ponuđeni ugostiteljski kapaciteti u programima, opisani su prema službenoj kategorizaciji. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi izletišta pod nadzorom su lokalnih turističkih uprava, a standardi su različiti i nisu usporedivi. OBORD d.o.o. ne preuzima odgovornost za informacije koje nisu u skladu s opisom usluga i objekata, a koja je dobivena od strane treće osobe.
7. ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA - Ukoliko putnik/ugovaratelj želi otkazati putovanje, potrebno je da to učini pisano i u tom slučaju OBORD d.o.o. od ukupne cijene aranžmana zadržava: - do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn; 29-22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana; 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana; 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana; 7-0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana; nakon polaska 100% cijene aranžmana, ukoliko nije drugačije specificirano prilikom ugovaranja putovanja. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, OBORD d.o.o. zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, nema pravo na isplatu troškova.
8. OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA - Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 9 ovih Uvjeta, može uplatiti osiguranje od otkaza.
9. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA I OD RIZIKA OŠTEĆENJA I GUBITKA PRTLJAGE - Cijene putovanja ne uključjuju osiguranje od posljedica nesretnog slučaja na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje, osim ako nije drugačije navedeno na programu ili ponudi putovanja. Potpisivanjem Ugovora o putovanju čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti, smatra se da su putnicima ponuđena preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja. Preporučamo pozorno proučiti uvjete osiguranja.
10. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE OBORD-a ILI PROMJENA PROGRAMA - Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, OBORD d.o.o. zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. OBORD d.o.o. zadržava pravo potpune ili djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. OBORD d.o.o. zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog promjene vremenskih prilika, smanjenog broja prijavljenih putnika za više od 10% ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja i to bez isplate štete, a prema važećim propisima u prometu.
11. PUTNE ISPRAVE - Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za OBORD d.o.o., a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika OBORD d.o.o. pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isparava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. OBORD-ov pratitelj/vodič će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pri tom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, OBORD d.o.o. može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. OBORD d.o.o. nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.
12. DEVIZNI I CARINSKIH PROPISI - Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa RH i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
13. PRTLJAGA - Kod prijevoza autobusom, putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. U skladu s pozitivnim navikama poslovanja, OBORD-ov će pratitelj/vodič pomoći pri rješavanju problema, vodeći pri tome računa o redovnom odvijanju programa.
14. REKLAMACIJE - U interesu je svakog putnika da svoj prigovor tijekom putovanja podnese u pisanom obliku kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati riješiti problem, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni tada ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena ili nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pisanoj reklamaciji, a dužan ju je uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži reklamaciju nakon tog roka, OBORD d.o.o. takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. OBORD d.o.o. je dužan donijeti pisano rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se odriče posredovanja druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. U ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorštene usluge ili cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju ugovaranja aranžmana kao “last minute”, putnik nema pravo prigovora, osim na neispunjenje navedenih sastavnica ponude. Putnik i OBORD d.o.o. će sporove nastojati razriješiti, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.
15. OBVEZE OBORD-a – OBORD d.o.o. je dužan brinuti o izvršenju usluga i o izboru davatelja usluga te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. OBORD d.o.o. je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge iz ponude / programa. OBORD d.o.o. će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više sile”.
16. OBVEZE PUTNIKA - Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima RH i zemlje kroz koju ili u koju putuje te da se pridržava kućog reda u ugostiteljskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi osobno, odnosno za maloljetnu osobu njihov roditelj / staratelj.
17. OSIGURANJE PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI - U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti (osiguranje jamčevine), u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja OBORD-a putnici na putovanju, odn. osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati “GENERALI OSIGURANJE ” d.d. Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, tel: 01/ 4600 400. Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, OBORD d.o.o. ima kod osiguravajućeg društva CROATIA OSIGURANJE d.d., sklopljen Ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza.
18. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA - Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. OBORD d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke putnika dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Agencija OBORD d.o.o. obvezuje se na zaštitu osobnih podataka putnika i roditelja/staratelja koji su zaprimljeni od škole i / ili od roditelja/staratelja u svrhu provođenja navedenog programa, u skladu s Uredbom GDPR, te ih neće koristiti ni u jednu drugu svrhu.
19. IZVANREDNE OKOLNOSTI – OBORD d.o.o. upućuje putnika/ugovaratelja da novonastale promjene vezane uz COVID-19 prati na službenoj web stranici www.obord.hr
20. ZAVRŠNE ODREDBNE - Ovi opći Uvjeti sastavni su dio Ugovora kojeg putnik/ugovaratelj sklapa s OBORD-om. Potpisivanjem ugovora putnik/ugovaratelj u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. Ovo izdanje Uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.

Zagreb, 1. rujna 2021.

ODGOVORNI ORGANIZATOR: “OBORD” d.o.o. za usluge putničhih agencija i izdavaštvo, Zagreb, Trumbićeva 6, ID kod: HR-AB-01080368884, OIB 38896786699 Poslovnica Trumbićeva 6, 10 020 tel : 01 6622 333, e-mail: skole@obord.hr, info@obord.hr

INFORMACIJE VEZANE ZA COVID-19
Ugovaratelj /Putnik je dužan informirati se o trenutnoj situaciji na službenoj stranici MVEP-a i na službenoj stranici HZJZ-a. OBORD d.o.o. će podrazumijevati da je Ugovaratelj /Putnik suglasan s informacijama te da će se po uplati (djelomičnoj ili izvršenoj u potpunosti) o svom trošku pobrinuti za eventualni PCR ili antigenski test. Također je dužan, kada je potrebno, isti pokazati prije ulaska na bilo koju od destinaciju predviđenih programom putovanja ili prije leta. U slučaju pozitivnog testa na COVID-19, OBORD d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost . OBORD d.o.o. će posredovati između Putnika i avio kompanije ili smještajnog objekta kako bi se Putniku izdao voucher za korištenje u budućnosti. Za vrijeme trajanja pandemije, putnik može besplatno otkazati putovanje do 45 dana prije putovanja u slučaju da se:
• destinacija za koju je putnik uplatio putovanje zatvori za državljane RH unutar datuma predviđenih za ugovoreno putovanje
• ili se uvede obavezna samoizolacija od 14 dana za putnike iz RH unutar datuma predviđenih za ugovoreno putovanje
• ili se uvedu još neke dodatne, strože, restrikcije za građane RH, a koje nisu bile na snazi prilikom uplate aranžmana
Ukoliko se zbog novonastalih situacija vezanih za COVID 19 (Odluka Stožera civilne zaštite RH ili slično) putovanje ne može realizirati u planiranom terminu, OBORD d.o.o. će Ugovaratelju / Putniku prvo ponuditi odgodu putovanja.
Navedeno se odnosi na sve rezervacije od 7. rujna 2021. na dalje
.